Retail och corona - överleva och komma starkare ut på andra sidan

coronakrisens Sverige påverkas alla - individer och bolag. Medan samhällets högsta prioritet är att skydda medborgare och rädda liv, höjs alltfler röster för ett ökat fokus på människors leverne, vår ekonomi. En av de sektorer som hittills träffats hårdast av coronakrisen är retail, där fysiska butiker och särskilt sällanköpsvaror upplevt ett ras i efterfrågan som inte liknar någonting vi tidigare sett.  

Just a few details

Want to know more? Contact us and we will reach out to you!

En sammanfattning från vår senaste Retail Trust

En sammanfattning från vår senaste Retail Trust:

På bara någon vecka har många retailsegment tappat 40-80% av sin omsättning i butik. Online-handeln ser en ökad efterfrågan, men kan inte kompensera för intäktstappet. Färska konsument-undersökningar genomförda i Italien, Spanien, Storbritannien och USA av McKinsey, visar tydliga skiften i konsumtionsmönster under krisen; dagligvaror, hushållsprodukter och online- underhållning är de enda kategorier som ökar – alla andra minskar1.

I slutet av mars faciliterade Capacent ett digitalt rundabordssamtal om coronakrisens utmaningar i Retail Trust, ett nätverk bestående av ledande befattningshavare från ett antal svenska retailbolag. Det var tydligt att svårigheterna som företagen står inför är liknande och berör många gemensamma ämnen. Nedan har vi fångat några av de viktigaste punkterna på lednings- gruppens agenda i retail just nu. 

1Global surveys of consumer sentiment during the coronavirus crisis, McKinsey.com, March 2020. 

 

1. Första ågärden: smittskydd & bemanningsplanering 
Att skydda kunder och medarbetare är för många den första punkten på åtgärdslistan, tätt följd av att skydda arbetstillfällen. Diskussionen handlar nu om olika möjligheter att flytta personal, t ex från butik till e-handelslager, eller från ett bolag till ett annat. Utmaningar behöver lösas gällande smittorisk och att ha rätt kompetens på rätt plats för att hitta modeller som passar olika bolag.  Jesper van Eick, CFO på Webhallen berättar att man sett en tydligt ökad efterfrågan online för produkter till hemmakontoret och för underhållning. Därför jobbar man för att införa mer flexibilitet i anställningsavtal och på så sätt kunna allokera resurser där de behövs. För att undvika smittspridning jobbar man skift, med två teams som inte har kontakt med varandra.
 
2. Korttidspermitteringar – retails önskan om mer flexibilitet  
Regeringens krispaket med möjlighet till korttidspermitteringar komplicerar för retailers med rikstäckande butiksnätverk. Paketet förutsätter lika villkor för en och samma organisation (org.nr) och att samma åtgärder ska gälla för hela landet. Vi riskerar en situation där nödvändiga permitteringar i storstadsregionerna, som drabbats hårdast av coronakrisen hittills, resulterar i att man inte kan driva butiker i områden som påverkats mindre och där efterfrågan är starkare. 
 
3. Att hantera kunders varierande betalningsförmåga 
Att säkra kundfordringar när varor handlas på kredit är viktigt för många retailers, samtidigt som det kan vara en utmaning att skärpa betalningsvillkoren när kunder har det svårt. I syfte att minska kreditrisken, berättar en retailer att man infört förskottsbetalning för små företagskunder i drabbade branscher. Ett företag med främst privatkunder berättar att man inte skickar nya produkter om kunden har obetalda fakturor.  För att balansera företagets behov av att minska den finansiella risken med värdet av att bygga och utveckla kundrelationer för framtiden, föreslås att man har beredskap för att hantera enskilda kunder separat när det är nödvändigt. De flesta kommer att följa nya policies utan att ifrågasätta, men för de kunder som kanske påverkas mer än andra, kan man bli tvungen att hitta nya lösningar för att bibehålla en god relation. 
4. Tid för en ny typ av hyresavtal? 
Efter en längre period när vi sett ett nytt retaillandskap träda fram som resultat av digitaliseringen, är butiksdöd inte något nytt. Coronakrisen driver nu på utvecklingen och behovet av att förhandla nya hyresavtal är större än någonsin. Ökad flexibilitet i avtal krävs på kort sikt för butikers och kedjors överlevnad, men retailers ser också en möjlighet att krisen resulterar i en ny standard. Det ligger i båda parters intresse att hålla såväl dialogen som sinnen öppna, då retail är mitt i en kraftig transformation där den fysiska butikens roll inte alltid är tydlig. Coronakrisen kan emellertid också öppna upp nya möjligheter: för retailern kan detta vara ett tillfälle att se över butikslägen och minska sina butiksytor. Innovativa hyresvärdar har också en chans att komplettera sin kundbas med hyresgäster ur andra branscher. 
 
5. Gasa, bromsa eller både och?
I krisen behöver bolag ställa kostnadsneddragningar och likviditetsförbättrande åtgärder mot fortsatt utveckling, och företagen i Retail Trust gör olika prioriteringar. De har också sett olika stora nedgångar i efterfrågan och har alltså olika behov på kort sikt. Bolagen som har möjlighet att behålla en viss investeringsnivå ser ett värde i att inte förlora tid i pågående utvecklingsprojekt, och vill använda tiden till att på olika sätt öka konkurrenskraften.  All utveckling behöver inte kräva stora investeringar. Att orka jobba med kontinuerlig och positiv kommunikation för att öka sammanhållning och driv i organisationen är ett effektivt sätt att öka kreativiteten och möjliggöra snabbare återhämtning när efterfrågan vänder uppåt igen, säger Åsa Sånemyr, VD Lunds Fashion2.
 
Sammanfattning av de största utmaningarna för retail 
Flera frågor är på agendan för våra deltagare i Retail Trust, och kommer att vara avgörande  för hur man kommer ut på andra sidan:  
  • Hur man minimerar smittorisken för medarbetare och kunder  
  • Hur man planerar bemanning givet efterfrågan, möjlig sjukfrånvaro och befintliga avtal  
  • Hur möjligheterna till korttidspermittering kan användas i olika organisationer  
  • Hur man säkerställer både kundfordringar och goda kundrelationer  
  • Hur hyresvärdar visar förståelse och flexibilitet i svåra tider
  • Hur företaget balanserar besparingar här och nu med investeringar för framtiden 

2Lunds Fashion, med varumärkena Dea Axelssons och Flash, begärdes i konkurs den 23 mars.